Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
14 giờ trước

Player

Ragna Crimson
1 ngày trước

Ragna Crimson

Siêu Nhân X
1 ngày trước

Siêu Nhân X

Tái Sinh
1 ngày trước

Tái Sinh